| publications

Trzy czwarte rosyjskości. 75 lat obwodu kaliningradzkiego. Przegląd Bałtycki, 2021, July. Retrieved from: https://przegladbaltycki.pl/17480,trzy-czwarte-rosyjskosci-75-lat-obwodu-kaliningradzkiego.html (in Polish).

Streamlining soft power. New Eastern Europe, 2021, June-August no. 4 (XLVII), pp. 69-74.

Kapitalne Gierdawy. Żeleznodorożnyj szuka pomysłu na siebie. Przegląd Bałtycki, 2021, February. Retrieved from: https://przegladbaltycki.pl/17084,kapitalne-gierdawy-zeleznodoroznyj-szuka-pomyslu-na-siebie.html (in Polish).

La Polonia è occidente [Poland Is West]. Limes, 2020, October (in Italian).

La Polonia fa il tifo per la piazza [Poland Supports the Square]. Limes, 2020, September. Retrieved from: https://www.limesonline.com/cartaceo/la-polonia-fa-il-tifo-per-la-piazza (in Italian).

Kaliningrad’s first million. New Eastern Europe, 2020, April-May, no. 3 (XLI), pp. 55-61.

Kant’s Future: Debates about the Identity of Kaliningrad Oblast. Slavic Review, vol. 77, no. 4 (Winter 2018), pp. 937-956.

Subjects of the Empress. Wider Context of Regional History Education on East Prussia and Identity Processes in Contemporary Kaliningrad Oblast. Sprawy Narodowościowe, no. 50 (2018).

L’Oder-Neiße non è più una trincea [The Oder-Neiße Is No Longer a Trench]. Limes, 2019, January. Retrieved from: http://www.limesonline.com/loder-neise-non-e-piu-una-trincea/110877 (in Italian).

Nazionale e filoatlantica, L’Europa di Macron vista da Varsavia [National and Philo-Atlantic. The Europe of Macron as Seen from Warsaw]. Limes, 2018, no. 3, pp. 147-152 (in Italian).

Antirusso perché filoeuropeo: Il Trimarium secondo Varsavia [Anti-Russian because Pro-European: the Trimarium according to Warsaw]. Limes, 2017, no. 12, pp. 91-98 (in Italian).

East of the South: Malta and the Post-Soviet Space. New Eastern Europe, 2017, no. 2, pp. 112-117.

National and Regional Identity in Kaliningrad Oblast from the Cross-border Perspective. Lithuanian Foreign Policy Review, 2015, no. 34, pp. 109-134.

The Riddle of Kaliningrad. New Eastern Europe, 2015,no. 1, pp. 57-64.

Pierwsze lata istnienia obwodu kaliningradzkiego a problem kształtowania się tożsamości jego mieszkańców [The First Years of Existence of Kaliningrad Oblast and the Problem of Identity of Its Population]. Adeptus, 2014, no. 3, pp. 72-86 (in Polish).

Tożsamość mieszkańców obwodu kaliningradzkiego a rola półeksklawy w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej [Identity of Kaliningrad Oblast’s Inhabitants and Role of the Semi-Exclave in Russia’s Security Policy]. Śmiałek, W. (ed.) (2014). Bezpieczeństwo w polskiej polityce zagranicznej [Security in the Polish Foreign Policy]. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, pp. 26-38 (in Polish).

Z Kaliningradu na Кёнигсберг – zapotrzebowanie społeczne czy marzenie nielicznych? Społeczna inicjatywa zmiany nazwy miasta [From Kaliningrad to Кёнигсберг – a Social Need or a Dream of the Few? Social Initiative of Renaming the City]. Sprawy Narodowościowe, no. 43 (2013), pp. 131-141 (in Polish).

Wielkie Księstwo Litewskie w białoruskich podręcznikach historycznych a białoruska tożsamość narodowa w polityce władz Republiki [Grand Duchy of Lithuania and the Belarusian National Identity from the Perspective of the policies of the Republic’s authoreities]. Kozimala, I., & Królikowska, A., & Topij-Stempińska, B. (2013). Dziedzictwo Kresów. Nauka i Edukacja [The Legacy of Kresy. Science and Education]. Kraków: Akademia Ignatianum, pp. 65-79 (in Polish).

Cross-Border Co-operation between the Kaliningrad Oblast and Poland in the Context of Polish-Russian Relations in 2004–2011. Lithuanian Foreign Policy Review, 2012, no. 28, pp. 11-42.

Mikrokosmos z innej perspektywy: Wileńszczyzna w oczach Polaków osiadłych tam w minionym 20-leciu. Uwagi do badań nad zagadnieniem [Microcosm As Seen from a Different Perspective. The Vilnius Region in the Eyes of Poles Who Settled There in Last 20 Years. Remarks on the Topic]. Dębicki, M., Makaro, J. (eds.) (2012). Sąsiedztwa III RP – Lenkija, Litwa, Polska, Lietuva. Zagadnienia społeczne [The Neighbours of the Third Polish Commonwealth – Lenkija, Lithuania, Poland, Lietuva. Societal Matters]. Wrocław: Gajt, pp. 164-177 (in Polish).

Nowe rozdanie? Związki wyznaniowe w niepodległej Białorusi [A New Opening? Religious Associations in Independent Belarus]. Bortnowska, K. (ed.) (2012). Wschód oczami młodych. Rosja, Białoruś, Ukraina [The East Seen by the Youth. Russia, Ukraine, Belarus].Warszawa: Katedra Białorutenistyki UW, pp. 65-75 (in Polish).

Kukułcze jajo wersalskiej Europy: Kłajpeda w latach 1918-1923 [The cuckoo’s Nest of the Versailles Europe: Klaipeda in 1918-1923]. Mówią wieki, 2012, no. 6, pp. 22-27 (in Polish).

Pytanie o własną tożsamość: Wielkie Księstwo Litewskie w szkolnych podręcznikach do historii w Republice Białoruś [A Question about One’s Own Identity: the Grand Duchy of Lithuania in Belarusian History Textbooks]. Wiadomości Historyczne, 2012, vol. 55, no. 4, pp. 20-28 (in Polish).

Rowery w Drugiej Rzeczypospolitej [Bicycles in the Second Polish Commonwealth]. Mówią Wieki, 2011, no. 7 (618), pp. 32-37 (in Polish).